سامانه برگذاری مناقصات

این سامانه برای اولین بار در سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای کشور راه اندازی شد. با توجه به سیاست خصوصی سازی و برون سپاری پروژه ها و خدمات در سازمانهای دولتی و همچنین نیاز به برون سپاری بسیاری از خدمات و پروژه ها در سایر سازمانها، فرایندهای شناسایی و ارزیابی پیمانکاران، تولید یا تأمین کنندگان، انتخاب آنها و انتخاب مشاوران از حساسیت ویژه ای برخورداراست و لزوم بهبود آنها در جهت کاهش زمان انجام پروژه ها و هزینه های مربوط به کنترل و مدیریت فرایندها برای مدیران ارشد سازمانها امری مهم و در خور توجه است. مطرح شد، می باشد BPMS قابلیتها، ابزارها و اجزای اصلی آن مطابق با آنچه پیشتر در مبحث BPMSبه دلیل مبتنی بودن این نرم افزار بر و این امکان را فراهم می سازد که این سامانه به صورت کاملا سفارشی، بنا به شرایط و نیازهای درخواست کننده سفارشی سازی شود. سیستم جامع مدیریت برون سپاری پروژه ها پوشش دهنده کلیه فرایندهاییست که از لحظه تعریف یک پروژه در سازمان تا زمان تحویل قطعی پروژه به وقوع می پیوندد که شامل فرایندهای زیر می باشد

فرایند ارزیابی و انتخاب مشاوران بر اساس آیین نامه اجرایی

فرایند انعقاد قرارداد با مشاور برنده و رسیدگی و پرداختهای فاز اول و دوم و پیش پرداخت فاز سوم

فرایند ارزیابی کیفی پیمانکاران بر اساس آیین نامه اجرایی

فرایند برگزاری مناقصات

فرایند انعقاد قرارداد با پیمانکار و تحویل زمین و شروع پروژه

فرایند رسیدگی و پرداخت صورتحساب های پیمانکاران

فرایند رسیدگی و پرداخت صورتحساب های مشاوران

فرایند تحویل موقت پروژه

فرایند تحویل قطعی پروژه

سایر فرایندهای مرتبط با برون سپاری، رسیدگی و نظارت پروژه ها به صورت کامل تحت پوشش این سامانه قرار می گیرند. در ادامه به بخشی از ساختارهای اطلاعاتی این راهکار اشاره می شود:

مشخصات کلي شامل: آدرس، تلفن، فکس، پست الکترونیک، آدرس سایت، نوع شرکت، نمایندگي ها و …

اطلاعات مربوط به صلاحیت شامل: رتبه، توان مالي، تعداد کار مجاز و سقف مبلغ حق الزحمه با توجه به رتبه و امکان تعریف فرمولهاي محاسباتي مناسب

سوابق کاري شامل: پروژه هاي انجام شده یا در دست انجام توسط پیمانکار، تاریخ شروع، تاریخ پایان، علت توقف، میزان حق الزحمه در هر یک از قسمتهاي پروژه، نام و مشخصات شرکتهاي همکار در آن پروژه و بخشي که در آن فعالیت داشته اند.

پرسنل مشاور شامل: نام، نام خانوادگي، مدرک تحصیلي، میزان تحصیلات، صاحب امضا بودن و …

سوابق شرکت در مناقصات شامل: نام مناقصه گزار، تاریخ مناقصه، تاریخ انعقاد قرارداد، مدت اجراي موضوع مناقصه و نحوه شرکت در مناقصه

تعیین معیارهاي ارزیابي کیفي شامل: تعریف معیارها به همراه وزن هر معیار و حد اقل امتیاز قابل قبول، تعریف زیرمعیارها به همراه وزن هر یک ازآنها و حد اقل امتیاز قابل قبول و امکان امتیازدهي بر اساس معیارهاي تنظیم شده

تعیین معیارهاي ارزیابي فني شامل: معیارها به همراه وزن هر معیار و حد اقل امتیاز قابل قبول، تعریف زیرمعیارها به همراه وزن هر یک ازآنها، حد اقل امتیاز قابل قبول و امکان امتیازدهي بر اساس معیارهاي تنظیم شده

فراخوان شامل: شماره فراخوان، تاریخ، مهلت فراخوان، آدرس محل تحویل اسناد و موارد درخواستي از پیمانکاران

×

Powered by WhatsApp Chat

×