سامانه مدیریت دانش

یکی از اهداف مدیریت دانش اینست که دانش مناسب، در زمان لازم به سهولت در اختیار کارکنان قرار گیرد، به گونه ای که آنان بتوانند برای دستیابی به اهداف سازمان، بهترین روش را بکار ببرند. ماموریت سامانه مدیریت دانش به وجود آوردن زیرساختی مناسب از طریق ایجاد پیوند بین منابع انسانی، فرایندها، بانک اطلاعاتی دانش سازمانی و متخصصین برای دستیابی به اهداف سازمان بوده و شامل فرایندها و مراحلی همچون:

برخی از این مزایا عبارتند از:

  • تسخیر اجتماع دیدگاه های خبرگان و متخصصان یک شرکت، در هر جایی که باشند(در بانک اطلاعاتی، روی کاغذ یا در ذهن افراد)
  • انتشار آن در هر جایی که به سود بیشتری منجر شود
  • فرایند کشف، کسب، توسعه و ایجاد دانش
  • نگهداری و دسته بندی دانش
  • تسهیم و به اشتراک گذاری بین متخصصین
  • ارزیابی و به کار گیری دانش مناسب در زمان لازم توسط فرد مناسب در سازمان

و فرایندهای متعدد دیگری می باشد که در قالب مدیریت دانش به عنوان یکی از گفتمانهایی که در دوران جدید در زمینه مدیریت مطرح گردیده و به شدت مورد توجه سازمان ها و مبحث مدیریت قرار گرفته است. از آنجایی که این نرم افزار مبتنی بر BPMS است، قابلیتها، ابزارها و اجزای اصلی آن مطابق با آنچه پیشتر در مبحث BPMS مطرح شد، می باشد و این امکان را فراهم میسازد که این سامانه در زمان بسیار کوتاه به صورت کاملا سفارشی، بنا به شرایط و نیازهای درخواست کننده ارائه شود.

 

×

Powered by WhatsApp Chat

×