سامانه مدیریت پروژه

در این سامانه براي مدیریت کامل چرخه حیات پروژه راهکاري تعبیه شده است که در آن کلیه مراحل، بصورت یکپارچه مدیریت مي شود از آنجایی که این نرم افزار مبتنی بر BPMS است، قابلیتها،ابزارها و اجزای اصلی آن مطابق با آنچه پیشتر در مبحث BPMS مطرح شد، می باشد و این امکان را فراهم میسازد که این سامانه به صورت کاملا سفارشی، بنا به شرایط و نیازهای درخواست کننده قابل ارائه باشد. از این رو این سیستم داراي امکانات ویژه اي می باشد که آن را از سایر سیستمهاي مدیریت و کنترل پروژه متمایز مي کند. از ویژگیهاي این سیستم اینست که مي تواند از کلیۀ فازهاي چرخۀ حیات پروژه پشتیباني نموده و مدیریت یکپارچه اي بر کلیه فرایندهاي مرتبط ایجاد نماید.
ماموریت سیستم، پشتیباني عمومي از کلیه فازهاي چرخه حیات پروژه شامل فازهاي زیر می باشد:

 • آغازین
 • برنامه ریزي
 • اجرا
 • نظارت و کنترل
 • خاتمه

امکانات سیستم براي پوشش اهداف فاز برنامه ریزي:

 • امکان مدلسازي شبکه پروژه و ایجاد WBS با داشتن قابلیت Emport, Export با MSP
 • امکان پیاده سازي فرایندهاي مختلف مانند فرایند انبار و شناخت و کاهش ریسک و عدم انطباق و. ..
 • ایجاد ساختار فرمهاي در گردش و ساختار کلیه موجودیت ها در تعامل با فرایند
 • امکان ورود اطلاعات منابع انساني و تخصیص سمت ها و مدیریت ساختار سازماني
 • امکان ورود اطلاعات تجهیزات
 • امکان تنظیم روشهاي تخصیص منابع
 • امکان ارتباط با فرایندهاي عدم انطباق
 • ایجاد بانک موجودیت ها و اسناد در گردش
 • پویایي و قابلیت ارتقاء، تغییر و اصلاح در ساختار فرایندها، موجودیت ها و اسناد در گردش
 • امکان اخذ گزارشات نموداری درباره ظرفیت خالی واحدها

امکانات سیستم براي تحقق اهداف در فاز اجرا عبارتند از:

 • امکان ایجاد کارتابلهاي اختصاصي براي هر کاربر با قابلیت راهبري اتوماتیک
 • امکان پشتیبانی از الگوهای تکراری (patterns) که قابلیت های زیر را در سیستم ایجاد می کنند:
  • امکان ارتباط با فرایندهاي عدم انطباق و مدیریت ریسک براي دستیابي به مدیریت یکپارچه ریسک
  • امکان تنظیم سیستم برای مدیریت پروژه به صورت برون سپاری
  • امکان ارتباط با فرایند انبار در جهت مدیریت یکپارچه تدارکات پروژه
  • امکان پشتیباني از روشهاي مختلف تخصیص منابع در واحدهاي مختلف
  • امکان مکانیزه شدن کامل فرایند تا پایین ترین سطح ممکن به طوریکه می توان برای هر نفر کارتابلی ایجاد کرد و در صورت لزوم با ارتباط با سخت افزارهای مناسب کارکنان بتوانند با استفاده از کارت، کارهایشان را از سیستم دریافت کنند.
 • امکان اعمال اصلاحات و تغییرات در ضمن اجراي پروژه
 • کنترل و مانیتور کردن فرایندها بصورت بصري
 • صدور هشدار ها در فعالیتهایي که زمان آنها تمام شده
 • گزارش پیشرفت مالي و فیزیکي پروژه ها
 • قابلیت نظارت و پیگیري بر فرایندهاي عدم انطباق و شناسایي و مدیریت ریسکها
 • افزایش قابلیت برنامه ریزي در جهت دستیابي به اهداف سازمان در نتیجه قابلیتهاي گزارش سازي
 • بررسي میزان عملکرد کارکنان و میزان کارآیي آنها
 • مستندسازي خودکار تمامي مراحل اجراي پروژه ها
 • نمودار ظرفیت سنجي
 • و …
×

Powered by WhatsApp Chat

×